On-SERP SEO bilen marka habardarlygyny we CTR-ni nädip ýokarlandyrmalydygy barada Semalt maslahat

What Is a SERP? A Guide to Search Engine Ranking Pages | Elegant Themes Blog

Web sahypasynyň maksatly diňleýjilerinden has köp gyzyklanma we habarlylygy artdyrmak ukyby ROI-e gönüden-göni täsir edýär. SEO hünärmenleri halaýarlar Semalt marka habardarlygyny ýokarlandyrmak we tomaşaçylary SERP-de gök baglanyşyklara basyp indiki ädim ätmäge ynandyrmak üçin iň gowy strategiýalary gözlemek üçin birnäçe ýyl sarp ediň.

Gözleg bazary hökmünde, SERP-lerde mümkin boldugyça görünmek isleýäris, sebäbi has köp traffigi kepillendirýär. Bu meýilnama bilen baglanyşykly mesele, gözleg netijeleriniň biriniň sahypasynyň yzygiderli akymynda bolmagydyr. Ulanyjynyň ünsüni çekmek üçin her gün başga bir web sahypasy ýa-da baglanyşyk siziň bilen bäsleşýär. Şol sebäpli tölegli mahabatlar, kartalar, wideolar, aýratyn bölekler, bilim panelleri we başgalar ýaly SERP aýratynlyklarymyz bar.

Markaňyzyň habardarlygyny ýokarlandyrmak we basmak derejesini ýokarlandyrmak üçin öňde duran kynçylyklara düşünmeli.

Bäsdeşlik SERP-leriniň kynçylyklaryna düşünmek

Islendik SERP-de birinji sahypa öňküsinden has bäsdeşlik edýär. Häzirki wagtda bu diňe sahypanyň ady ýa-da ulanýan bölek hakda däl. “Google bot” we ulanyjylar köp dürli media elementlerini we tekstden daşgary beýleki faktorlary seljerýärler.

Organiki traffigi döretmekde açar sözleriň ähmiýeti aç-açan pese gaçdy, sebäbi sahypada ulanyjylary dogry baglanyşykdadygyna ynandyrýan täze elementler bar. Bu elementleriň ösmegini we has peýdalydygyny subut edýändigi sebäpli, indi nol basma gözleglerimiz bar.

Gözleg soraglarynyň jogaplary gözleg netijeleriniň sahypasynda gönüden-göni görkezilen SERP. Şular ýaly ýagdaýlarda ulanyjylar SERP-de hasam basmazdan kanagatlanýarlar.

Munuň ýaly şertler SEO hünärmenlerine SERP-den täsirli bolmak we CTR öndürmek has kynlaşdyrýar.

On-SERP SEO-da bäsdeşlik etmek üçin optimizasiýa

On-SERP SEO, birinji sahypany optimizirlemek bilen baglanyşykly. Bu maksat, birinji sahypadaky ýaly köp wezipäni eýelemek. Muny etmek SEO hünärmenleri üçin paradigma çalşygyny talap eder.

Her kimiň özboluşly strategiýasy bar, ýöne has gowy düşünmegiňiz üçin size birneme görkezeris. Beýleki marketing kampaniýalary ýaly, SERP-de SEO sahypanyň gözleg görnüşini we marka habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin täsirli strategiýa zerur bolar. Biziň ýeke-täk maksadymyz, töweregindäki alternatiwalara garamazdan mümkin boldugyça Google traffigini ýygnamak.

ERhli SERP gözlegleriniň takmynan 44% -i basylmaýan gözlegler bolan döwürde, SEO tarapdarlary birinji sahypanyň her tarapynda agdyklyk etmek üçin öz ygtyýaryndaky ähli media çeşmelerini ulanmalydyrlar. SERP-iň täze hakykaty, tagallalaryňyzy faktorlara laýyklaşdyrmaly diýmekdir:
Bu sanaw, täze hakykatymyzy kesgitleýän adaty we häzirki SERP faktorlarynyň utgaşmasydyr.

Bäsdeşlikli SERP-ler üçin web sahypaňyzy nädip optimizirlemeli


1. Aýratyn bir bölegi gazanmak üçin iň ýokary derejeli açar sözleriňizi optimizirlemek

Aýratyn bir bölegi gazanmak üçin optimizirlemek has köp sungat ýaly bolup görünýär. “Google” baglanyşyklar basseýnindäki iň gowy 10 reýtingden haýsy bölekleriň görkezilýändigini saýlaýar.

Şonuň üçin aýratyn bir bölek almak mümkinçiligine durmak üçin ilkinji ädim, häzirki organiki reýtingleriňizi barlamak we eýýäm belli bir bölegi görkezýän açar sözleri tapmakdyr.

“Ahrefs”, “Semrush” we ş.m. gurallar bu maglumatlary aňsatlyk bilen tapmaga kömek edip biler. Bu açar sözleri kesgitläniňizden soň, maksatly sahypalary döredip ýa-da häzirki wagtda aýratyn parça üçin optimizirlemeli sözleriňizi redaktirläp bilersiňiz.

Aýratyn bölek, örän peýdaly, sebäbi SERP sahypalarynda ulanyjylara täze gözleg talaplaryna basmazdan ýa-da ýazmazdan göni jogap berýär.

Indiki ädim, maksatly açar sözler üçin aýratyn aýratynlyklaryň haýsy görnüşine görkezilýändigine üns bermekdir.

Aýratyn bölekleriň dört esasy görnüşi bar, ýagny:
Aýratyn bölekler esasan uzyn guýruk soraglary we sorag soraglary üçin ulanylýar. Aýratyn bölek üçin optimizasiýa etmek üçin mazmunyňyzyň sözbaşysyna degişli açar söz terminlerini we soraglary goşmaly.

2. Google Sitelinkleri üçin optimizasiýa

Sahypa baglanyşyklary SERP gurallarydyr, sebäbi gözleg netijäňiziň wizual giňişligini artdyrýar - SERP-de näçe köp emläk bar bolsa, şonça-da gowy. Sahypa baglanyşyklary, gözleg netijäňiziň içinde sahypaňyzyň iň möhüm sahypalaryny görkezmek bilen tapawutlanmaga kömek edýär.

Bu ýerdäki erbet tarapy, Google-dan saýt baglanyşygyny görkezmäge mejbur edip bilmersiňiz. Munuň ýerine, Google Bot esasy sahypalaryňyzy gezip we indeksläp biler ýaly, dogry sahypa gurluşyny döredip, güýçli içerki baglanyşyklary ýerleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, labyrlary we düşündirişli alt belliklerini ulanmaly. Bularyň hemmesiniň jemlenmegi, Google-yň sahypaňyza baglanyşyk görkezmek mümkinçiligini artdyrýar.

3. Google Business Profiliňizi optimizirläň

Google Business Profiliňizi barlamak we optimizirlemek, köp SERP giňişligini gazanmagyň başga bir usuly, esasanam ýerli SERP üçin optimizasiýa edeniňizde. Web sahypaňyz diňe bir habarlylygy artdyrman, eýsem Google kartalarynda (SEO-nyň başga bir möhüm tarapy) barlygyňyzy artdyrmaga hem kömek edýär.

Google Business Profil Sanawyňyzda ulanyjylara aňsat aňsat maglumat bermegi üpjün etmek üçin işiňiziň ähli aýratynlyklary, amatlyklary we jikme-jiklikleri bolmaly we bu profiliňiziň has uzyn görünmegine kömek edýär.

4. Markaly PPC mahabatlaryny işlediň

Şahsy ynançlaryňyzyň nämedigine garamazdan, islendik SEO kampaniýasynyň esasy maksady traffigi herekete getirmek we bir gezek basmak üçin töleg (PPC) bu maksada ýetmek üçin ajaýyp peýdaly guraldyr. Marka şertleriňizde täsirli mahabatlary işletmegi öwrenmek, ep-esli traffigi döredip, gözleg motory ulanyjylaryny basmaga öwrüp biler.

Bäsleşigiňize mahabat ýeriňizi eýelemäge ýol bermeli däl töwekgelçilikdir. Iň bärkisi, marka adyňyz we açar sözleriňiz üçin işleýän esasy Google mahabat kampaniýasy bolmaly.

5. Suratlary optimizirläň

Maksatly açar sözleriňizi gözlemek we SERP-lerindäki suratlaryň görnüşlerine üns bermek möhümdir. Bu möhümdir, sebäbi SERP-leriň köpüsinde suratlar bar we şekilleri optimizirlemek bilen, SERP-de has ýokary derejelere çykmak mümkinçiligiňizi artdyrýarsyňyz.

Esasy şekil SEO, surat reýtingine bolan mümkinçilikleriňizi artdyrmak üçin uzak ýol geçip biler. Suratlary ulananyňyzda, sözbaşylaryň we URL-leriň hemmesi sinhron bolan sahypadaky degişli suratlary ulanmagy unutmaň.

Suratlary ulananyňyzda göz öňünde tutmaly käbir SEO faktorlary:

6. Degişli bolanda shema belligini goşuň

Shema bellikleri, Google-daky sahypalaryň we mazmunyň nämedigine has gowy düşünmek üçin önümde, işde we gözden geçiriş sahypalarynda ulanylýar. Sahypalarda shema belligini ýerine ýetirmek, google-a organiki gözleg netijäňiziň içinde ýyldyz bahalaryny görkezmäge mümkinçilik berer.

Elektron telekeçilik pudagynda bu bahalar möhüm satuw nokady, sebäbi müşderiler ýokary hilli hyzmat isleýärler. SERP-de gönüden-göni görkezilen 4 ýa-da 5 ýyldyzly reýtingiň bolmagy hakykaty, ygtybarlylygy we CTR-ni ýokarlandyrýar.

Açar sözlere däl-de, mowzuklara ünsi jemläp SERP-de agdyklyk ediň

Google soňky birnäçe ýylda Google Bot-yň gözlegine, mazmunyna düşünmegine we indekslenmegine düýpli üýtgeşmeler girizdi. Bu täzelenmeler, tebigy öwreniş we MUM we BERT ýaly maşyn öwreniş modellerine çylşyrymly goşmaçalar bilen geldi.

Bu täzelenmeleriň maksady, Google-yň adamlaryň näme gözleýändigini we haýsy mazmunyň zerurlyklaryny kanagatlandyrjakdygyna has gowy düşünmegine kömek etmekdir. Dogry mowzuklary ulanmak, sahypanyň ýa-da mazmunyň ulanyjynyň islegini kanagatlandyrmak üçin has laýykdygyny görkezýän has abraýly görkeziji.

Bir mowzuk, alyjynyň syýahatynyň dürli etaplarynda ulanyjynyň isleglerine laýyk gelýän birnäçe degişli terminlerden we talaplardan ybarat. Berlen mowzugyň töwereginde döredilen mazmunyň görnüşi, SERP-de ýeňiji bolup biler.

Anotherene bir bellemeli zat, ulanyjylar haýsy baglanyşyga basmalydygyny kesgitlänlerinde mowzuklary okaýarlar. Esasy açar sözden başga-da tapawutlanýan we degişli terminleri öz içine alýan mowzuk saýlanmagy has ähtimal.

Mümkin bolan diňleýjiňiziň niýetine düşünmek, sahypalaryňyza laýyk mowzuk açmaga kömek eder.

Netije

Bu taktikalara eýermek, reýtingden çykýan sahypada täsirli ýeňişleri gazanmaga mümkinçilik berer. Gowulaşanyňyzda, markaňyz abraýda ösýär, sebäbi hödürleýän hyzmatlaryňyza ýa-da amatlyklaryňyza has köp SERPS-de peýda bolar.

Bäsleşige ukyply SERP-lerde has köp bolmagy bilen, öňdebaryjylara öwrülen, şonuň üçin has uly ROI-e eltýän basmalaryň has köp bolmagy mümkin.

mass gmail